Редакция:
23.01.2014

Поради появилите се спорове и различни спекулации относно юридическото тълкуване на проекто закона, направихме запитване до юрист, който да изготви правно становище. Публикуваме го на Вашето внимание:

На вниманието на:

АР София

 Във връзка със запитване относно:

Проект за изменение на Закона за защита на животните

 

Законът за защита на животните е в сила от 31.01.2008 г. и е претърпял няколко изменения  и допълнения през годините.

Законът урежда защитата на животните и механизмите за нейното осъществяване.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона „(2) Защитата на животните се изразява в опазване на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.“

На 15.01.2015 г. на страницата на Министерството на земеделието и храните на Република България е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за защита на животните.

Съгласно § 1 от Проектозакона, в Закона за защита на животните се създава се нов чл. 10 със следния текст:

„Чл. 10 Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните утвърждава Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни в съответствие с изискванията посочени в глава 7.7 от Терестриалния код за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните.“

В мотивите към Проектозакона е посочено, че измененията и допълненията в Закона за защита на животните са необходими във връзка с необходимостта от изготвянето на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни, по-конкретно и поради следните причини:

 1. Създаване на общо правно основание, според което Министерски съвет по предложение на министъра на земеделието и храните утвърждава Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни в съответствие с изискванията посочени в глава 7.7 от Терестриалния код за сухоземните животни на Световната организация по здравеопазване на животните. Като страна член на Световната организация по здравеопазване на животните Р България е задължена да спазва разпоредбите, посочени в Терестриалния код.

Опасенията на природозащитните организации в България е, че на основание тези изменения в Закона за защита на животните ще се въведе евтаназията като мярка за регулиране на популацията на безстопанствените животни.

Действително, в глава 7.7 от Терестриалния кодекс, като средство за контрол на популацията на бездомните кучета е предвидена и евтаназията. Следва да се обърне внимание, че Терестриалния кодекс съдържа препоръки към страните членки на Световната организация за здравеопазване на животните и дава право на избор за методите за справяне с популацията на бездомните кучета, но не задължава членките да прилагат конкретни мерки.

В чл.7.7.6 от Терестриалния кодекс се описват отделните мерки за ограничаване броя на безстопанствените кучета, без да се задължават страните членки да практикуват конкретни методи, като изрично  подчертава, че мерките следва да са съобразени с контекста на всяка държава и обстоятелствата по места. Изрично в текста се посочва, че евтаназията като самостоятелен метод не е ефективна мярка за контрол.

чл. 7.7.6, т. 11 от Терестриалния кодекс гласи: Когато се практикува евтаназия, трябва да се следват основните принципи на Терестриалния кодекс, като преимуществено се прилагат най-практичните, бързи и хуманни методи и се осигурява безопасността на оператора. Независимо от използвания метод, е важно да се сведе до минимум стресът, безпокойството и болката, като следва операторите да бъдат адекватно обучени.

Следват Таблица 1, която показва обобщен анализ на методите за евтаназия на кучетата и коментари относно методите за евтаназия на кучета.

В б. c) от коментарите се посочени методите, които са неприемливи от гледан точка на правилата за хуманно отношение към животните. По този начин не може да се приеме тълкуването от някои организации и лица, че таблица 1 чл. 7.7.6, т. 11 съдържа препоръки или препоръчителни методи за евтаназия.

Като страна членка на Световната организация за здравеопазване на животните, България следва да се придържа към посочените в Терестриалния код методи за борба с безстопанствените животни, но не е задължена да въведе евтаназията като такъв метод.

Само на основание Терестриалния код не може да се прилага евтаназията като метод.

Въвеждането на евтаназията в България като метод за контрол на популацията на безстопанствените кучете може да стане единствено със закон.

Съгласно действащото законодателство, Чл. 51. От Закона за защита на животните, „Евтаназия на настанени в приюта кучета се допуска при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.“

Законът за ветеринарномедицинската дейност гласи: Чл. 179. (1) Евтаназия на животни се извършва от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ВМП.

(2) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за извършването й и използвания ВМП.

(3) Евтаназия се допуска при:

1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;

2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;

3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;

4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.

Тоест, към настоящият момент може да се евтаназират единствено неизличимо болни, заразни и агресивни животни, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

Проектозаконът за изменение и допълнение на закона за защита на животните не предвижда въвеждане на евтаназията като метод за контрол. Сама по себе си Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените животни не би могла да въведе евтаназията. Дори приемането на наредба, като подзаконов нормативен акт, не би могла да въведе евтаназията като метод за контрол на популацията на безстопанствените животни, поради факта, че не е възможно с подзаконов нормативен акт, какъвто са наредбите, да се изменя закон.

 

От направеното изложение може да се даде следното заключение:

Проектозакона за изменение и допълнение на закона за защита на животните не предвижда въвеждане на евтаназията като метод за контрол на популацията на безстопанствените животни.

Оставам на разположение,

Адв. Георги Почекански

 

 

 

 

Скъпи приятели,

Ето какво получихме на пощата си и си дадохме сметка, че може би много от вас са се разтревожили за предложените промени в Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност:

„Здравейте, бихте ли ми казали лично или публикували някъде каква е позицията Ви относно предложените промени в Закона за защита над животните.Фондация Четири лапи публикува на страницата си,че подкрепя предложените промени, други организации пък са против и организират протестно шествие в събота и ние обикновените хора, на които ни е трудно да четем и разбираме определени терминологии в закона, не можем да разберем наистина какво става и защо организациите се карат. Вие сте хората,на които имам доверие и искам вашето мнение.”
По тази причина си позволяваме да публикуваме в толкова късен час. Ето го и нашето мнение:

Предложените промени са изцяло положителни и уреждат някои пропуски на закона, които пречат за цялостното и хуманно решение на проблемите с и на бездомните животни.

В момента решаването на този проблем е оставено на волята и желанието на общините.

Да, някои общини работят и прилагат програмата „Кастрирай и върни“, но повечето не го правят – нямат кастрационна програма и се отървават от бездомните кучета като или тихомълком ги тровят/стрелят или, отново тихомълком, ги товарят в бусове и ги изхвърлят в най-близкия голям град.
Създаването на национална програма ще принуди всички общини да работят по метода „Кастрирай и върни“.

За първи път се появява и концепцията за бездомни котки. Така и трябва, сами виждате, че по улиците има все повече котки и е редно да се вземат мерки чрез кастрация и превенция на изоставянето.

За първи път се урежда въпроса с конфискацията на малтретирани животни. Всички сме ставали свидетели на тормозени кучета и коне, без да можем да направим нищо. Време беше това да се промени.

На много места из интернет пространството се появяват мнения, че чрез промените се цели връщането на масовата евтаназия. Това не е вярно! Чл. 179 от ЗВМД не се променя (а това е членът, който описва кога е възможна евтаназия (при нелечимо болни и агресивни кучета)).
Тълкуването на терестриалния код на Световната Здравна Организация по този начин вероятно се дължи на недобро владеене на английски език. Самият код е препоръка и не стои над българското законодателство – т.е. дори да се препоръчваше евтаназия (а не е така), не може да бъде приложено, без промяна на чл.179.

Друг посочван проблем- изискване за квалификация на неправителствените организации, които осъществяват контрол над приютите.  Не разбираме, защо на квалификацията се гледа с лошо око. Съществуват достъпни курсове за хуманно отношение към животните, които са еднодневни и са задължителни за всички, които работят в приюти. Образоването на контролните органи според нас е положителна, а не негативна промяна.

Чрез промените се засилва контрола над домашните кучета и котки – регистрация и микрочипиране. Също е правилно и логично – колкото и да се работи, докато домашни животни се изхвърлят безнаказано, нищо няма да се промени.

Можем най-искрено да Ви уверим, че няма нищо недогледано от наша страна и опасност от евтаназии няма. Наши представители присъстваха и на двете заседания на работната група, всичко е четено, препрочитано и обмисляно милиони пъти.

Поздрави,

Екипът на АР София

19 януари 2015 | Новини

Facebook коментари:

 1. Нели

  По повод на чипирането искам да добавя че преди няколко години стартира програма за безплатно чипиране на кучета но при условие че бъдат кастрирани а много хора искат безплатен чип но отказват кастрация на животното така че това с изхвърлянето на животни няма нищо общо

 2. Eva Netsova

  Animal Rescue, последно ще се въвежда ли евтаназия за непотърсените и неосиновени кучета след определен период?

 3. Надя АРС

  Ева, не. Ако имаше нещо такова, щяхме да сме сред първите, скочили срещу промените.

 4. КРАСИМИРА

  Министерство на земеделието и храните на бул. „Христо Ботев“ № 54

  Тайно, зад гърба на приятелите на животните и цялото общество, са подготвени промени в закона за сметка на животните.

  ОТНОВО ли се връщаме към масовото избиване на бездомните животни?

  На 24 януари – 7 години след приемането на Закона, събота от 13:00 часа тръгваме на Национално погребално шествие в знак на протест срещу опитите да бъде убита ЗАЩИТАТА на животните в България.
  Спомнете си онези, които през 2012 г. сътвориха пъклените „ДЕПА“, където зад телени ограждения да се самоизбиват захвърляните болни и здрави, малки и възрастни кучета, без право на достъп от граждани. Днес същите тези „законотворци“ посягат на Закона за защита на животните, обявен през 2008 г. от Европейската комисия за най-модерния и добър в Европа.
  Тогава скочихме като един и протестът „ Over game“ спря уродливата Наредба 41 за приюти.

  МОЖЕМ ДА ГИ СПРЕМ И СЕГА!!!
  От нас зависи кой ще си тръгне? – Справедливата кауза или служителите – закононарушители.
  /шествието ще тръгне от Министерството към Министерски съвет. Осигурени са плакати/

 5. Надя АРС

  Красимира, това го видях. Не видях обаче конкретни факти – само гръмки фрази и четене на терестриалния код по начин, по който Дявола чете Евангелието…

 6. Красимира

  Надя, като сте видяли ТОВА ,виждате ли животните в Сеславци, виждате ли животните в Долни Богров. Вие, от АРС за колко животни се грижите при този скъп приют ,за чието купуване и Аз съм помогнала. Вие от АРС виждате ли ВСЕКИДНЕВНИТЕ УБИЙСТВА на животни. Когато ви поканиха за среща, ВИЕ ОТ АРС не се ли сетихте, че има и други организации за ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ. ВИЕ ОТ АРС НЕ ЗНАЕТЕ ЛИ, че уж нашите цели са еднакви. Хайде ВИЕ от АРС ,прочетете точно КОДА, прочетете и напишете точно , какъв е критерият за АГРЕСИВНО КУЧЕ И КОЙ ЩЕ ГО ОПРЕДЕЛЯ. Вие от АРС напишете на всички , СПАЗВА ЛИ СЕ ОТ ОБЩИНИТЕ СЕГАШНИЯ ЗАКОН, напр. напишете КОЙ ОПРЕДЕЛЯ В МОМЕНТА И КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ АГРЕСИВНОСТТА на куче, колко месечно трябва да е животното за да бъде кастрирано, особено женското, колко време след кастрация трябва да е пуснато на улицата Вие от АРС ,след като сте били на такава среща, повдигнахте ли въпросите за наказанията на убийците на животни даже според стария закон. Още много такива въпроси бих могла да ви запитам , Както вие би трябвало да сте подготвени с всички въпроси, след като сте на такава среща.

 7. Надя АРС

  Красимира,
  Ние от АРС се грижим за 200 кучета във всеки един момент. През изминалата година, въпреки, че освен грижите за животните, правехме ремонт, сме намерили домове на 381 животни, като в момента отново сме с 200.С други думи – за една година при нас са „отседнали“ близо 600 животни. И отново повтарям – заради ремонтите, това не е оптималния вариант, смятаме през тази година да помогнем на много повече.

  Ние от АРС не смятаме, че всяка организация може и трябва да се занимава с всичко.
  Ние от АРС отглеждаме животни в приют, намерили сме домове на около 3000; кастрираме безплатно за общността – кастрирали сме близо 8000; провеждаме образователни програми за отговорно отглеждане на домашни любимци; имаме спасителен център, в който са спасени стотици простреляни, отровени, ударени от кола кучета и котки. Това умеем, това правим. Не ни вменявайте вина за това, че нямаме ресурс да обикаляме и контролираме общините и техните приюти.
  Нали именно това е причината, да има повече от едно НПО? Защото е невъзможно някой да свърши всичко!
  Кода ние от АРС сме го чели. И отново повтаряме, че той НЕ СТОИ над българското законодателство и е просто обширна рамка, описваща (но не – препоръчваща) различните методи на работа с бездомни популации.
  Ние от АРС смятаме, че именно, защото законът е пожелателен към общините, трябва да се създаде по-тесен контрол над тях на държавно ниво.
  Ние от АРС не сме нито съд, нито полиция, че да ни държите отговорни за неспазване на закона.

 8. cara-vania

  Скъпа Красимира,
  За тези, които имат сърце за всички обитатели на планетата ни, за тези, които са и против войните, в които хората се избиват, животът на всяко живо същество е от значение. Аз съм доброволец от АРС и мога да кажа с увереност, че ни боли за всяко пребито, рязано, стреляно куче или коте. Винаги АРС е заявявал, че не всичко е цветя и рози в Закона за защита на животните, че има още много да се прави.
  Та ние нямаме все още в България нещо като полиция (да защитава и да служи на каузата за защита на животните) както е написано на някои полицейски коли не в България.
  Едно прекрасно хъски бива връзвано в двора срещу дома ми и дни наред по празниците никой не се погрижи за него. Хъски на верига като пазач на празен двор!
  Какво да направя когато ми се къса сърцето като го слушам как вие и плаче и се оплаква от глада и студа? Да прескоча оградата, да разбия катинара, да направя взлом?
  Има още много да се прави в тази връзка. И мисля, че АРС ще го прави, уверена съм. Стъпка по стъпка. И дано да стане преди ние човеците да сме се избили във войни!
  Действайте и вие. Успех на всички!

 9. Петя

  Моля за уточнение: в коментара си Надя АРС 20 януари, 2015, 15:26 пишете „кастрираме безплатно за общността – кастрирали сме близо 8000“, а броячът горе вдясно на сайта сочи КАСТРИРАНИ: 5840
  Разликата е внушителна.

 10. Йоанна Бенева

  Аз приветствам подобно изменение в закона, което би защитило максимално сигурността на животните. Нека обаче чипирането на котките бъде направено разумно и с мисъл. Хората да бъдат мотивирани да кастрират и чипират животните си, а не да бъдат отблъсквани от високите цени на ветеринарните клиники. Всички, които се грижим за бездомни живони знаем колко безумно високи са цените във ветеринарните кабинети, всеки от нас знае поне няколко случаи на изоставени болни животни, чиито стопани не искат или не могат да си позволят разходите по лекуването им. Чипирането на котка не би трябвало да надхвърля минималната цена на чипа, който във ветеринарните аптеки е в порядъка 12-15 лева. Стопаните на кастрираните животни обаче трябва да бъдат освободени от плащането на тази цена и чипирането да става за сметка на съответната община или за сметка на републиканския бюджет. Иначе стопаните на котки особено, няма как да бъдат задължени да ги чипират, а промени, които се правят и не са съвместими с реалностите на живота в България, не си струва да се правят.

 11. Надя АРС

  Петя, извинявам се. Направила съм печатна грешка.

 12. Rossi

  Не смятам, че тези, които се грижат за бездомните животни трябва да имат квалификация. Това е БЕЗУМИЕ! Колко добри хора, вкл. И пенсионери прибират и гледат бездомни кучета и котки. Как ще изисквате те да ходят на курс? Кой ще им го плаща? И защо е нужно???? Всеки, който е гледал животно има опит в това.
  Защо този закон непрекъснато се работи и променя??? По-добре е да се следи дали се ИЗПЪЛНЯВа.

 13. Rossi

  В приютите са само малка част от бездомните животни. За останалите се грижат хора по места – с храна, подслон и пр. За тази ситуация трябва да се мисли.

 14. Ериней

  Сега се появила концепция и за котките Извинявайте,но съм против тези глупави допълнения и изменения за ЗЗЖ Общините са успели да се справят с кучетата.Сега идва реда на котките ли?сиреч за овладяване на популацията,им ,защото са се увеличили като Вид Не стига,ЧЕ СА ТОЛКОВА УЯЗВИМИ подложени са на какви ли не опасности и изпитания или коли ги газят боледуват често.Зачестиха случаите на много отровени котки.Не съм съгласна с тези нововъведения.Аз се грижа както за моите котки ,така и за външните
  Агресивни котки няма ,които да нападат хора да ги хапят и прочие

 15. Rossi

  Надя, тъй като ние ви пращаме пари и подкрепа, не е ли редно да се посъветвате с нас и да ни информирате на какви работни групи ходите и какви промени в законодателството се готвят? НАШИЯТ ГЛАС НЯМА ЛИ НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ?
  А САМО ПАРИТЕ НИ ПРЕВЕДЕНИ ВЪВ ВАШАТА БАНКОВА СМЕТКА?

 16. Надя АРС

  Роси,благодарим Ви, че ни подкрепяте вече толкова години. Няма никакво изискване за квалификация на хората, отглеждащи и грижещи се за животните. Изискване се въвежда за онези, които се занимават с контрол на приюти. Нормално е, когато контролираш нещо, да знаеш какво контролираш. Това би повишило не само качеството на контрола, но и качеството на работа в самите приюти.

  Ериней, именно, защото котките са много уязвими, ако живеят по улиците, се препоръчва кастрация – за да не стават тровените и стреляните още повече.

 17. Rossi

  Надя, измислянето да се чипират бездомните котки е НЕРЕАЛИСТИЧНО. Котките са полудиви и не позволяват да се третират както кучетата. Така че тези промени в закона са само вратичка да се върне избиването на бездомните животни и в частност кучетата. Защо се съгласявате с това? Защо не се наблегне на ИЗПЪЛНЕНИЕТО на закона , а непрекъснато теябва да се правят промени??? Защо не зададете въпроса колко хора са наказани за жестокостта към животните?
  Господ да накаже министърката на земеделието и ресорния зам министър!
  И вие се присъединявате към всичко това????!!!!

 18. Rossi

  А този неприятен зам министър защо не се заеме да провери колко общини спазват закона и да огласи резултатите пред медиите? Защо не провери колко дела има заведени срещу хора за жестоко отношение към животните и колко осъдени има? И да ги огласи пред народа.
  Вместо това той се заел да променя закона и вие му пригласяте?

 19. Надя АРС

  Домашните котки, Роси. Чипиране на домашните котки и включването им в единния електронен регистър като превенция на изоставянето.
  Вратичка за избиване няма. Ако видяхте новините, дори организаторите на протеста не споменаха нищо за евтаназия, защото щяха ужасно да се изложат – това беше само опит от тяхна страна да съберат повече хора.

 20. З.

  АРС,

  Благодаря ви за тълкуването на закона; за това, че споделихте мнението си; и за разясненията относно тревогите, изразени в коментарите. Много ми беше полезна тази дискусия.

  Иначе относно ситуацията в страната като цяло – явно след като законите са налице, оттук нататък е въпрос на образоване на обществото как да се грижат за животни отговорно и на прилагане на предвидените наказания спрямо лицата, които изхвълят, нараняват или убиват животни.

 21. Rossi

  Ок, домашните котки. Но защо не се отчете министерството как се изпълнява закона в страната спрямо кучетата? Защото малко или много не се изпълнява.
  И е добре да се работи в посока изпълнението на закона , а не постоянното му променяне.
  А за домашните котки също мисля, че е нереалистично. Колко болни възрастни хора гледат котки и кой от тях ще стане да се занимава с чипиране на котки? По скоро ще бъдат принудени по законов път да ги оставят на улицата.
  Изобщо не смятам, че сега е нужно променяне на закона.
  Пак ще кажа – нижен е отчет как се изпълнява.

 22. МАЯ

  Някой ще ми обясни ли какъв е смисълът да се чипира котка? Ако съм задължена да я чипирам и го направя а после детето ми развие алергия или замина или установя че ме мързи да и чистя или друга причина, какво трябва да направя? Да я изхвърля на улицата и да остане жива или да я умъртвя зя да не я разпознае после някой по чипа и да ми я върне и да ме глобят? Тия нови изменения са направени в ущърб на котките без съмнение. Трябва да има механизъм поощряващ кастрирането на котки и хората да са заинтересувани да го правят. За да не ги изхвърлят на улицата трябва да знаят къде могат да ги дадат за приютяване. Убедена съм че пред глоба всеки ще предпочете смърт за котката. А това означава масово избиване де факто.

 23. Мария

  Ако се премахнат котките от външната среда , навън на тяхно място излизат плъховете и започва чума и холера , закон божий ! Когато популацията на плъхове се размножи, не е възможно да се третират дори и с кумаринови отрови,аза другите изобщо , защото между тях започва канибализъм с интензивно размножаване , но от отровата не ядат , тази отрова ще отрови други животни и средата. С отрова може да бъде отровен плъх единак , или 1-2 индивида . Котките са животните , които държат плъховете в подземните им канали , закон божий ! Но ако популацията на плъховете се умножи много тогава те изяждат малките котета , дори и големите . Садистичното отношение на по-голямата част от българите /да не кажа почти всички/ към котките , ще доведе до огромни епидемий от чума , хорера, Треска Lassa и мн. други . Много повече бълхи и други паразити ще има по плъховете отколкото при котките .

Коментирай: